Adatkezelési Nyilatkozat

Hatályos: 2021. február 1.

Az alexanderbhackman.com weboldal üzemeltetője,

DIGITAL SERVICE PROVIDER Kft., a továbbiakban: „Adatkezelő

az érintetteket jelen Weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül megvalósuló adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról. A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Adatkezelő adatai:

Digital Service Provider Kft.

Cégjegyzékszám
13-09-170320

Adószám
24936309-2-13

Székhely:
2310 Szigetszentmiklós, Komp utca 15. 15/C. ép.

E-mail cím:

[[email protected]]

Levelezési cím:

[2310 Szigetszentmiklós, Komp utca 15. 15/C. ép.]

1. A Weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos egyes adatkezelések

1.1 Hírlevél küldése

Adatkezelés célja: a Weboldalon keresztül az Ön által megadott személyes adatok alapján üzletszerzési célból történő kapcsolatfelvétel történhet. A hírlevelek tartalma kizárólag az Adatkezelővel kapcsolatos hírek, illetve könyvajánlók lehetnek. Jelen adatkezelési cél tekintetében az email címeket harmadik fél részére hasonló üzletszerzési célból nem továbbítjuk.

Adatkezelés jogalapja: az Ön által megadott hozzájárulás, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Kezelt személyes adatok köre: az Ön email címe.

Adatkezelés időtartama: az Ön által megadott személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra MailChimp („mailchimp.com”; üzemeltetője a The Rocket Science Group LLC, Egyesült Államok Georgia államában bejegyzett társaság) platformja részére sor kerülhet. A szolgáltatás részletes adatvédelmi tájékoztatója elérhető a https://mailchimp.com/legal/privacy/ címen.

1.2 Webinárium regisztráció

Adatkezelés célja: az Adatkezelő által szervezett webes előadások lebonyolítása érdekében e-mail küldése a regisztrált érintettek részére.

Adatkezelés jogalapja: az Ön által megadott hozzájárulás, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Kezelt személyes adatok köre: az Ön neve és email címe.

Adatkezelés időtartama: az Ön által megadott személyes adatokat az adott webinárium esemény időpontját követően töröljük, amennyiben külön nem adott hozzájárulást adatai kezeléséhez a hírlevél küldésének célja alapján.

Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra MailChimp („mailchimp.com”; üzemeltetője a The Rocket Science Group LLC, Egyesült Államok Georgia államában bejegyzett társaság) platformja részére sor kerülhet. A szolgáltatás részletes adatvédelmi tájékoztatója elérhető a https://mailchimp.com/legal/privacy/ címen.

1.3 Érintettek által kitöltött kérdőívek adatainak kezelése

Adatkezelés célja: az Adatkezelő által létrehozott, a Weboldal tematikájához kapcsolódó kérdőívek válaszainak feldolgozása, az érintettek preferenciáinak megismerése. Az adatkezelés keretében az e-mail címüket a kérdőíven megadó érintettek részére az anoním kérdőívek eredményét az adatkezelő továbbítja.

Adatkezelés jogalapja: az Ön által megadott hozzájárulás, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Kezelt személyes adatok köre: az Ön email címe.

Adatkezelés időtartama: az Ön által megadott személyes adatokat az adott kérdőív lezárulását követő 7 napon belül vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra nem kerül sor.

1.4 Üzenet küldése a Weboldal „Kapcsolat” fülén keresztül

Adatkezelés célja: az Adatkezelővel való kapcsolattartás lehetősége, az érdeklődő érintettek számára a párbeszéd biztosítása, üzenetküldés lehetősége.

Adatkezelés jogalapja: az Ön által megadott hozzájárulás, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Kezelt személyes adatok köre: az Ö neve, üzenetének tartalma, email címe.

Adatkezelés időtartama: az Ön által megadott személyes adatokat az első üzenet küldésétől számított 1 évet követően vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra nem kerül sor.

2. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A GDPR 15-20. cikkei alapján a személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:

 1. a) tájékoztatáshoz való jog;
 2. b) hozzáférési jog;
 3. c) helyesbítéshez való jog;
 4. d) törléshez való jog;
 5. e) az adatkezelés korlátozásához való jog;
 6. f) adathordozhatósághoz való jog;
 7. g) tiltakozáshoz való jog.

Jogait a fenti elérhetőségeinkre küldött megkeresés útján gyakorolhatja.

A hozzáférési jog alapján tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a személyes adatokhoz hozzáférhet, illetve tájékoztatást kaphat az adatkezelés biztonsági feltételeiről is.

A helyesbítéshez való jog szerint kérésére késedelem nélkül javítjuk pontatlan személyes adatait, valamint hiányos adatait kiegészítjük.

Törléshez való jog alapján indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatait az alábbi esetekben:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük vagy más módon

kezeljük;

 1. b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és más jogalap nincs az adatok kezelésére;
 2. c) ha a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 3. d) jogszabály szerint a személyes adatokat törölnünk kell.

A személyes adatot nem törölhetjük, amennyiben az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Kérésre a személyes adatok felhasználását az adatkezelés korlátozásához való jog alapján korlátozzuk, ekkor a személyes adatokat csak meghatározott körben használjuk fel. Az adathordozhatósághoz való jog alapján, amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, az adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban elküldjük Önnek, illetve ezeket az adatokat kérésére közvetlenül továbbítjuk egy másik adatkezelő részére.
Amennyiben válaszunkkal vagy intézkedésünkkel a megkeresésével összefüggésben nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

2021.01.18.